Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej wnetrzazwnetrzem.pl

[Definicje]
§ 1

Definicje stosowane w Regulaminie

Portal - witryna internetowa Usługodawcy udostępniona w sieci Internet pod adresem wnetrzazwnetrzem.pl.

e-projekt - rysunki i opis przedstawiające koncepcję aranżacji w Wariancie opracowania zgodnym z Zamówieniem.

Regulamin - niniejszy Regulamin.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Umowa - Umowa o wykonanie e-projektu, zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na podstawie Regulaminu poprzez złożenie Zamówienia, wraz z dokonaniem odpowiedniej płatności i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Usługa - Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy.

Usługobiorca, Klient - Osoba zawierająca Umowę z Usługodawcą na podstawie niniejszego Regulaminu.
Usługodawca lub Wnętrza z wnętrzem – firma: MJ STUDIO PROJEKTOWE architekt Magdalena Janus, z siedzibą w Łaziskach Górnych, przy ulicy Pocztowej 1a/6 , NIP: 635-18-32-522.

Wynagrodzenie - Wynagrodzenie należne Usługodawcy od Usługobiorcy na podstawie Umowy.

Korekta - Zgłoszenie przez Klienta jednorazowo uwag do proponowanego e-projektu, ilość przysługujących Klientowi Korekt zależy od wybranego Wariantu opracowania. Uwagi zgłaszane w ramach Korekty mogą dotyczyć zwłaszcza: kolorów, funkcjonalności, proponowanych materiałów. Korekta może zostać zgłoszona drogą elektroniczną poprzez wysłanie email na adres: biuro@wnetrzazwnetrzem.pl

Dzień roboczy - dzień powszedni nie będący świętem bankowym w Polsce.
Zamówienie - Zamówienie Usługi złożone poprzez otrzymanie przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia dostępnego na stornie www.wnetrzazwnerzem.pl

 

[Strony transakcji]
§ 2

 1. Klientem portalu internetowego www.wnetrzazwnetrzem.pl może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna bądź prawna.
 2. Właścicielem portalu www.wnetrzazwnetrzem.pl , wykonawcą oraz sprzedawcą e-projektów jest firma: MJ STUDIO PROJEKTOWE architekt Magdalena Janus, z siedzibą w Łaziskach Górnych, przy ulicy Pocztowej 1a/6 , NIP: 635-18-32-522.
 3.  Zakup e-projektu na www.wnetrzazwnetrzem.pl może być dokonany wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

[Postanowienia ogólne]
§ 3

 1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne przepisy prawa.
 3.  Wszystkie projekty zamieszczone na stronie www.wnetrzazwnetrzem.pl są własnością Usługodawcy i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu bez zgody właściciela.
 4.  Klient może swobodnie przeglądać zawartość strony www.wnetrzazwnetrzem.pl oraz dokonywać zakupu. Każda osoba chcąca dokonać zakupu  musi zaakceptować poniższy regulamin.
 5.  Ceny realizacji poszczególnych elementów projektu, ich wariantów lub całych pakietów podane są w zakładce cennik na stronie www.wnetrzazwnetrzem.pl.


[Oświadczenia]
§ 4

 1. Zamawiając Usługę, Usługobiorca oświadcza, że (a) zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu; oraz (b) wszelkie przekazane przez Usługobiorcę informacje i dokumenty są prawidłowe, kompletne, zgodne instrukcjami zawartymi na stronie www.wnetrzazwnetrzem.pl a także wystarczające do przygotowania e-projektu; (c) oraz że Usługodawca może na nich polegać bez weryfikacji ich poprawności i dokładności.
 2. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony WWW lub złożeniu Zamówienia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3.  Do korzystania z usług świadczonych przez Usługobiorcę na podstawie Regulaminu konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji tj.: komputer klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95, podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych.

 

[Składanie zamówień, realizacja zamówienia, płatności]
§ 5

 1. Klient składa zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na portalu wnetrzazwnetrzem.pl.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie przez klienta oświadczenia o akceptacji regulaminu w formularzu zamówienia.
 3. Po przesłaniu formularza zamówienia Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.
 4. Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia do realizacji rozpoczyna się po (a) potwierdzeniu danych kupującego, (b) otrzymaniu od klienta niezbędnych danych (rzut z wymiarami, ankieta, inne dodatkowe materiały) oraz (c) po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty na rachunek bankowy.
 5. Z chwilą łącznego spełnienia warunków wskazanych w pkt 1,2,3 i 4§ 4 oraz  elektronicznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
 6. Wszystkie płatności dokonywane na portalu wnetrzazwnetrzem.pl  dokonywane są za pośrednictwem przelewu bankowego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy należną kwotą.
 7. Klient otrzymuje gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail.
 8.  Czas realizacji projektu wynosi od 5 do 15 dni roboczych, liczony od momentu  zawarcia Umowy określonej w pkt. 5§ 4.
 9. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania danego pomieszczenia oraz w przypadku konieczności dosłania przez klienta dodatkowych danych dotyczących projektowanego pomieszczenia.
 10. Poprzez zawarcie Umowy Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do umieszczenia całości lub części e-projektu na stronie na stronie internetowej należącej do Usługodawcy w celu promocji i reklamy.

 

[Prawa autorskie, licencja]
§ 6

 1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego na wnetrzazwnetrzem.pl.
 2. Niezwłocznie po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty całości Wynagrodzenia, Usługodawca udziela bezterminowej licencji na e-projekt na polach eksploatacji obejmujących:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania e-projektu- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy e-projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu  magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wykorzystanie e-projektu zgodnie z jego przeznaczeniem - jednorazową realizację e-projektu.
 3. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i rozprowadzania zakupionego e-projektu.

 

[Reklamacje]
§ 7

 1. Jeżeli po otrzymaniu gotowego e-projektu Klient zauważy w nim braki, lub niezgodności w stosunku do złożonego zamówienia (również informacji zawartych w ankiecie) powinien wysłać e-mail na adres biuro@wnetrzazwnetrzem.pl reklamacje.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1.  oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  2.  opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje można składać w terminie  w formie poczty elektronicznej na adres  biuro@wnetrzazwnetrzem.pl, w ciągu 30 dni od dnia wykonania przez Usługobiorcę Usługi tj. przesłania ostatecznej wersji e-projektu po zmianach wynikających z ostatniej przysługującej Korekty, o ile została dokonana. Reklamacja wniesiona po upływie terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie, jest bezskuteczna.
 4.  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich otrzymania,
  zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni od dnia doręczenia Usługodawcy reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana w terminie o którym mowa w pkt. 3 powyżej, na adres e-mailowy Usługobiorcy.
 6. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych lub wymiarów związanych z projektowanym pomieszczeniem, lub gdy klient sam dokonuje zmian, portal e-wnetrza.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe czy wyrządzone szkody.

 

[Rozwiązywanie sporów]
§ 8

 1. Strony zgodnie zobowiązują się, iż w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi Umowy,  podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji.
 2. Strony uzgadniają, iż w przypadku nie rozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego punktu, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny dla portalu wnetrzazwnetrzem.pl.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 4. Wszelkie powiadomienia winny być kierowana adresy korespondencyjne lub/i mailowe odpowiednio Usługodawcy i Usługobiorcy.
 5.  W przypadku zmiany adresu, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń.

 

[Ochrona danych osobowych]
§ 9

 1. Zamówienie e-projektu  na wnetrzazwnetrzem.pl  jest dobrowolne.
 2.  Akceptując regulamin portalu wnetrzazwnetrzem.pl  klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
 3.  Każdy Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4.  Odbiorcą danych osobowych Klientów jest Usługodawca i właściciel portalu wnetrzazwnetrzem.pl.

 

[Postanowienia końcowe]
§ 10

 1. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji projektu w przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania projektu on-line (za pośrednictwem portalu wnetrzazwnetrzem.pl),
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż projekty wykonywane są przy pomocy programów komputerowych, co nie zawsze pozwala na wierne oddanie rzeczywistości, a wygląd projektu może różnić się w zależności od ustawień monitora.
 3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 4.  W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego
 5.  Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Portalu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 6.  Portal wnetrzazwnetrzem.pl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie wnetrzazwnetrzem.pl .
Regulamin     Opinie     Cennik     Kontakt